Description

                                                                     VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI LA FORUMUL

                                                                     1st International Cluster ROVEST Forum

 

WE INVITE YOU TO PARTICIPATE TO THE 

1st International Cluster ROVEST Forum

                                                                     „Conferința Regională Europeană - ROVEST

                                                 – Unitatea de Achiziții Centralizată - Achiziții Transfrontaliereˮ

                                                                          ~ Timișoara – 17 – 19 Ianuarie 2018 ~

'The European Regional Conference - ROVEST

- Centralized Acquisition Unit - Cross-Border Acquisitions

~ Timişoara - 17 - 19 January 2018 ~

Pentru informații suplimentare referitoare la înscriere, taxe și alte detalii, nu ezitați să ne contactați la : [email protected]

For more information on enrollment, fees and other details, feel free to contact us at: [email protected]

 • Forumul  se dorește a dezvălui impactul legii achizițiilor publice asupra dezvoltării economice în context European inclusiv transfrontalier între România și Serbia, este organizat de către Clusterul ROVEST - SN SEAP – Universitatea de Vest Timișoara, și va dezvălui aleșilor locali, autorităților contractante, primari, viceprimari, city manageri, consilieri achiziții, operatori economici, regulile și normele actuale stabilite de către legiuitorul european (inclusiv cel național) în special la cele privitoare la achizițiile transfrontaliere.
 • Colocviile aferente Forumului  vă vor oferi atât competențe  cât și înțelegerea aplicării principiului achizițiilor corecte (achiziții realizate conform nevoii autorității contractante la prețul corect, în timpul corect, la locul corect, în cantitatea corectă și la calitatea corectă)
 • La sfârșitul evenimentului fiecare participant va primi o Diplomă  de participare din partea organizatorilor.

The Forum wishes to reveal the impact of public procurement law on economic development in a European context including cross-border between Romania and Serbia, organized by the ROVEST Cluster - SN SEAP - West University of Timisoara, and will disclose to local elected representatives, contracting authorities, mayors, deputy mayors, city ​​managers, procurement advisors, economic operators, current rules and rules set by the European legislator (including the national one), especially those relating to cross-border purchases. Forum colloquia will give you both the skills and understanding of applying the fair and correct procurement principle (purchases made in accordance with the contracting authority's needs at the right price, in the right time, at the right place, in the right quantity, and in the right quality) At the end of the event each participant will receive a Diploma of Participation from the organizers.

            Ce se va dezbate ?

What will be discussed?

 • Centralise vs Decentralization in Public Procurement
 • e-procurement, e-invoice, e-life
 • EIB - Romanian Consultant
 • Social Public Procurement : Utopia or A Key Implement in the New European Context ?
 • Co-operative planning procedures – ways and means, best practices
 • Clusters and Supply Chain specifice, înțelegerea principalelor arii ale reformei)
 • Internationalization of municipal services and planning know how
 • Association - Gain or Pain
 • CPO Role
 • Procurement Evolving in Romania
 • InterReg IPA CBC Romania – Serbia
 • European Funds : Legends or Reality ?
 • Large Infrastructure Projects - Support by EC
 • European public procurement policy basics. Professionalism is key
 • Circular Procurement
 • European financing dilema : a need indeed or mirage ?
 • European Law - the good, the bad and the ugly
 • Organisation evolution
 • Printing - Green Solution ?
 • Centralized Procurement Unit

Care este structura Forumului / Colocviilor ?

 • Evenimentul este structurat în 3 părți - Forum, Colocviu Internațional și Colocviu Național - unitare ca întreg și cu funcționalități de sine stătătoare care vor asigura recepționarea răspunsului corect și de la participanți nu exclusiv de la alocutori, sesiunea de colocvii fiind una interactivă, deschisă.

What is the Forum / Colloquium Structure?

The event is structured in 3 parts - Forum, International Colloquium and National Colloquium - unitary as a whole and with standalone functionalities that will ensure the reception of the correct answer even from the participants not only from the speakers, the colloquium session being an interactive, open one.

Care vor fi alocutorii ?

Vorbitorii confirmați sunt :

Who will be orators ?

Confirmed speakers are:

 • Bogdan PUȘCAȘ – Președinte ANAP, Romania
 • Silviu Cristian POPA – Președinte CNSC, Romania
 • Gabriela ILIN – Președinte Cluster ROVEST, Romania
 • Cosmin ȘERBĂNESCU – Președinte Institutul Național de Control Intern din România
 • Emmanuel MOREL – Banca Europeană de Investiții
 • Rajiv GUPTA – Procurement League, USA
 • Alexander E MOK – PhD in Public Procurement, Netherland
 • Joan PRUMMEL – Strategic Adviser Circular Procurement, Netherland
 • Pawel Nowicki – Prof. Dr. Nicolaus Copernicus University, Poland
 • Ioan BACIU – EC Stakeholder, European Commission
 • Christina LEUCUȚA – Senior Adviser CLUSTERO, Romania
 • Alin IZVORAN – Procurement Expert TRANSELECTRICA, Romania
 • Gabriel ZAHARIA – Founder Centrul de Informare Finanțări Nerambursabile, Romania
 • Cristian GĂINĂ – European Funds Financing Expert, Romania
 • Robin JACKSON - ADR International, UK
 • Ovidiu SLIMAC – Procurement Expert - Moderator, Romania

Unde și când va avea loc acest eveniment ?

 • La sediul Universității de Vest Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timișoara 300223, Romania, în data de : 17, 18, 19 Ianuarie 2018, începând cu ora 09,00.

Where and when will this event take place?

At the headquarters of Timisoara West University, Vasile Pârvan 4 Boulevard, Timisoara 300223, Romania, on: 17, 18, 19 January 2018, starting with 09.00.

Care este modalitatea de plată pentru a participa la acest Forum ?

PARTICIPAREA LA FORUM ESTE GRATUITĂ !

CONTRIBUȚIE PARTICIPARE:

Se va percepe o contribuție pentru cheltuieli administrative, oferirea de Diplome și participarea la Gala Dinner în cuantum de 444,00 lei.

Contribuția pentru participarea la Colocviile Internaționale și Naționale și la Forum este de 777,00 lei.

Contribuția pentru participarea la Colocviile Internaționale și Naționale este de 666,00 lei.

Contribuția pentru participarea doar la unul dintre aceste Colocvii este de 555,00 lei

Contribuția pentru participarea doar la lucrările Forumului este de 444,00 lei.

What is the payment method to participate in this Forum?

PARTICIPATION IN THE FORUM IS FREE!

CONTRIBUTION PARTICIPATION:

There will be a contribution for administrative expenses, offering Diplomas and attending the Gala Dinner in the amount of 444.00 lei.

The contribution for participation at the International and National Colloquium and the Forum is 777.00 lei.

The contribution for participation at the International and National Colloquium is 666.00 lei.

The contribution for attending only one of these Colloquiums is 555.00 lei

The contribution for attending only the Forum works is 444.00 lei.

1st International ROVEST Forum

Contribuţie (lei)

Tipul contribuției

777,00

lei

 

Forum + International Colloquium + National Colloquium

666,00

lei

International Colloquium + National Colloquium

555,00

lei

International Colloquium / National Colloquium

444,00

lei

Forum + Coffee Break + Lunch + Gala Dinner

         
 • Detalii bancare pentru aducerea contribuției : 
 • Banking details for bringing the contribution:

Beneficiar : Cluster Inovativ și Excelență în Sănătate, Educație, Turism și Afaceri ROVEST – Trade Mark Dunărean - Cluster ROVEST

CIF 36275584

Adresa: Str. Traian Vuia nr 66A, Timișoara

               Cont bancar IBAN : RO86 BTRL RONCRT 0340733501

Banca Transilvania – Sucursala Timișoara

Nota: pe ordinul de plata se va menționa : Contribuție cheltuieli administrative /(+) Colocviu Internațional + Colocviu Național – 1st International ROVEST Forum – 17 – 19 Ianuarie 2018, Timișoara”.

Note: On the payment order will be mentioned: 'Contribution of administrative expenses/(+) International Colloquium + National Colloquium –1st International rovest Forum –17 –19 January 2018, Timişoara'.

 1. Deoarece locurile sunt limitate vă invităm să vă înscrieți cât mai curând pentru a putea rezerva un loc la 1st International ROVEST Forum.
 2. As places are limited, we invite you to register as soon as possible to reserve a seat at the 1st International ROVEST Forum.

Reduceri :

 1. Discount-ul de fidelizare : membrii ROVEST, SN SEAP, absolvenții Universității de Vest Timișoara, dar și membrii BIO DANUBIUS, BioTech și USH ProBusiness, beneficiază de un discount automat de 77 de lei/persoană.

Discounts:

1. The loyalty discount: members of ROVEST, SN SEAP, graduates of the West University of Timisoara, as well as members of BIO DANUBIUS, BioTech and USH ProBusiness, benefit from an automatic discount of 77 lei / person.

Facilități :

 • 2 coffee - break-uri pe zi precum și un voucher de prânz.
 • Se vor mai asigura, rechizitele Forumului : mapă, pix, foi ; Diplomă de participare ;           o consultanță pe e-mail 60 de zile după finalizarea seminarului ; o experiență plăcută și utilă ; networking profesional de calitate.
 • Se asigură o consultanță (valoarea consultanței fiind de 222,00 lei) fără plată  prin e-mail.
 • Acces la Dinner Gala.

Amenities:

 • 2 coffee breaks a day as well as a lunch voucher.
 • Forum supplies will also be provided: map, pen, sheets; Diploma of participation; an email consultation 60 days after completion of the seminar; a pleasant and useful experience; professional quality networking.
 • Consultancy is provided (consultancy amounting to RON 222.00) without payment by e-mail.
 • Access to the Gala Dinner.

Actualizare :

Preconizăm participarea extraordinară a :

 • dlui KRAUTKRÄMER Ralf – Consul of Germany

Confirmăm participarea

 • dlui TADIČ Vladan – General Consul of Serbia
 • dlui POPA Marius – Consul Onorific a Olandei

Update:

We anticipate the extraordinary participation of:

Mr KRAUTKRÄMER Ralf - Consul of Germany

We confirm participation

Mr. TADIČ Vladan - General Consul of Serbia Mr. POPA Marius - Honorary Consul of the Netherlands

Beneficii tangibile :

Participanții vor mai primi gratuit următoarele documente (format excel, pdf, word) :

 • Praguri – achiziții, în altă monedă decât euro – JOUE ;
 • Cadastrare gratuită – Ghid Primării ;
 • C.N.S.C. – Ghid de bune practici ;
 • Legislația europeană (Directivele 23, 24, 25, concesiune, achiziții publice, sectoriale ; Directivele 66, 81, căi de atac, apărare și securitate ; Directiva Consiliului din 21 Decembrie 1989) ;
 • Legislație românească ( Legea 98, 99, 100, 101, privind achizițiile publice, sectoriale, concesiuni, remedii și căi de atac ; H.G. 394, 395, Norme de aplicare ; O.U.G. 111/2011, privind comunicațiile electronice, Lege nr 140 din 2012 pentru aprobarea OUG 111 din 2011 ; H.G. 915/2015 – Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice, H.G. 634/2015 – Organizarea și funcționarea A.N.A.P. Ghid utilizare DUAE, Ghid utilizare DUAE operatori economici ; Ghid privind strategia de contractare, Metodologia de evaluare a impactului în domeniul achizițiilor publice a unui proiect de act normativ – A.N.A.P.) ;
 • Guidelines for national anti-fraud strategies for ESIF RO ;
 • Ghid pentru Beneficiarii Fondurilor Structurale si de Investitii Europene – synergies_beneficiaries_ro ;
 • Strategia Națională – Achiziții Publice.

Tangible Benefits:

Participants will receive the following documents free of charge (excel, pdf, word):

 • Thresholds - purchases in a currency other than the euro - JOUE;
 • C.N.S.C. - Good Practice Guide;
 • European legislation (Directives 23, 24, 25, concession, public procurement, sectoral Directives 66, 81, appeals, defense and security, Council Directive of 21 December 1989);
 • Romanian Legislation (Law 98, 99, 100, 101, on public procurement, sectoral, concessions, remedies and appeals, HG 394, 395, Implementing rules, GEO 111/2011, on electronic communications, Law no. approval of Government Emergency Ordinance 111 of 2011, HG 915/2015 - National Strategy for Public Procurement, HG 634/2015 - Organization and Operation of NAPAA, DUAE User Guide, DUAE Economic Operators Guide, Contracting Guide Strategy, Methodology for Impact Assessment public procurement of a draft normative act - ANAP);
 • Guidelines for national anti-fraud strategies for ESIF RO;
 • Guidelines for Beneficiaries of European Structural and Investment Funds - synergies_beneficiaries_en;
 • National Strategy - Public Procurement.

Location and date

17 January 2018 - 19 January 2018
Bvd. Vasile Parvan nr. 4
300223 Timisoara
Romania
Cluster organisation
ROVEST Cluster
Share this Article